ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator

Garantujeme bezpečnosť a ochranu Vašich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien, ktorými sa spracúvanie osobných údajov v SR riadi.

Za účelom informovania našich pacientov a klientov (ďalej jednotlivo aj „Vy“ alebo „dotknutá osoba“) o spôsoboch spracúvania osobných údajov vydávame toto Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Vyhlásenie“), ktoré obsahuje detailné podmienky spracúvania vo všetkých prípadoch, ktoré sme identifikovali vo vzťahu k pacientom a klientom.

Prosíme oboznámte sa s týmto Vyhlásením. V určitých prípadoch Vás môžeme požiadať, aby ste potvrdili, že ste si Vyhlásenie prečítali. Na požiadanie Vám tiež vydáme kópiu tohto Vyhlásenia, pred poskytnutím služieb alebo kedykoľvek počas poskytovania služieb.

1. HLAVNÉ ÚČELY. Osobné údaje pacientov a klientov spracúvame v rámci niekoľkých hlavných okruhov:

 1. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 2. Elektronická komunikácia (formuláre na webe, cookies)
 3. Marketing a zasielanie reklamných informácií
 4. Ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa
 5. Iné – tu neuvedené spracúvanie, ktoré upravujú iné podmienky spracúvania os. údajov, napr. monitorovanie priestorov kamerami alebo spracúvanie os. údajov zamestnancov a dodávateľov

Nezabudnite, že konkrétne účely a podmienky spracúvania sú podrobne špecifikované pre každý z uvedených okruhov osobitne (viď nižšie).

2. ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

 1. PREVÁDZKOVATELIA. V rámci našej siete pôsobí viacero spoločností pod spoločnou značkou Dr. Martin a Dr.Martinko. Prevádzkovateľom, teda osobou zodpovednou za stanovenie účelov spracúvania Vašich údajov a ich bezpečnosť, je vždy ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý Vám poskytuje vyšetrenie, ošetrenie, prípadne iba lieky, zdravotnícky materiál a/alebo poradenstvo.

Prevádzkovateľ je vždy poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien (ďalej len „Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“).

 1. PRÁVNY ZÁKLAD. Za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti prevádzkovateľ musí a je oprávnený spracúvať osobné údaje pacientov. Právnym základom spracúvania je pritom najmä nevyhnutnosť na plnenie zmluvných povinností na základe zmluvy – dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti – uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ako aj nevyhnutnosť na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), najmä, ale nie výlučne podľa:
  • zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien (ďalej len „Zákon o zdravotnej starostlivosti“),
  • Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
  • zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien,
  • zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „Zákon o NZIS“),
  • zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorým je obrana voči vzneseným právnym nárokom, prípadne uplatňovanie právnych nárokov prevádzkovateľa.

 1. ÚČELY. Účelmi spracúvania osobných údajov dotknutých osôb sú najmä:
  • riadne poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  • riadne nakladanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami,
  • riadne vedenie zdravotnej dokumentácie,
  • oznamovanie údajov do Národného zdravotníckeho informačného systému (elektronické zdravotníctvo, ďalej len „NZIS“),
  • vykonávanie práv a povinností prevádzkovateľa voči zdravotným poisťovniam,
  • vykonávanie práv a povinností prevádzkovateľa pri prípadnej kontrole správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo inými orgánmi verejnej moci
  • evidencia pacientov a komunikácia s pacientmi.
 2. NEVYHNUTNOSŤ. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, je však nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov na účely uvedené v bode 2.3.

V prípade poskytnutia zdravotnej starostlivosti (napr. operačný zákrok, ale aj bielenie zubov a pod.), predpísania alebo použitia lieku alebo zdravotníckej pomôcky (napr. zubné implantáty), prevádzkovateľ musí uchovávať osobné údaje získané podľa tohto Vyhlásenia a ako dotknutá osoba už bežne nemáte právo na ich vymazanie a likvidáciu.

 1. KATEGÓRIE ÚDAJOV. Osobnými údajmi, ktoré prevádzkovateľ o Vás ako dotknutej osobe spracúva, sú najmä:
 1. Bežné osobné údaje, napr. titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo. Na spracúvanie týchto údajov má prevádzkovateľ právny nárok v rozsahu, v akom sú nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a vedenie zdravotnej dokumentácie.
 2. Údaje o zdraví (osobitná kategória osobných údajov), napr. údaje o diagnóze, anamnéze, predchádzajúcich výkonoch zdravotnej starostlivosti, užívaných liekoch a zdravotníckych pomôckach, alergiách, ochoreniach a zdravotnom stave pacienta, ošetrujúcich lekároch pacienta, údaje o výkone zdravotnej starostlivosti prevádzkovateľa, liekoch a zdravotníckych pomôckach použitých pri výkone zdravotnej starostlivosti prevádzkovateľom. Na spracúvanie týchto údajov má prevádzkovateľ právny nárok.
 3. Kontaktné údaje, najmä adresa e-mailu, telefónne číslo, korešpondenčná adresa a iné kontaktné údaje. Na spracúvanie týchto údajov prevádzkovateľ nemá právny nárok.

 4. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY. Oprávnený záujem prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov pacientov a klientov ako dotknutých osôb je okrem obrany a uplatňovania právnych nárokov aj skvalitňovanie služieb prevádzkovateľa a zisťovanie spokojnosti pacientov a klientov, pripomínanie pravidelných výkonov pacientom (napr. preventívna prehliadka, formou SMS správy).

Oprávneným záujmom iných členov skupiny Dr. Martin a Dr. Martinko môže byť aj zasielanie marketingových správ stálym pacientom a klientom podľa bodu 5.

 1. AUTOMATIZÁCIA A PROFILOVANIE. Na základe poskytnutých údajov prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať žiadne rozhodnutia dôležité pre Vás ako dotknutú osobu. Osobné údaje nebudú podliehať profilovaniu.
 2. SPRÁVNOSŤ. Poskytnutím osobných údajov ako dotknutá osoba vyhlasujete, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedáte za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť (čo však nie je pravdepodobné ani v prípade zanedbania aktualizácie údajov).

Prosíme o nahlásenie akejkoľvek zmeny Vašich osobných údajov prevádzkovateľovi, vždy pri najbližšom kontakte s prevádzkovateľom po zmene údajov.

 1. TRVANIE SPRACÚVANIA. Prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje:
  • na účely riadneho poskytovania zdravotnej starostlivosti, evidencie pacientov a komunikácie s pacientom: pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti a počas celej doby potrebnej na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, vykonanie záznamov do NZIS a komunikáciu so zdravotnou poisťovňou pacienta,
  • na účely vedenia zdravotnej dokumentácie: počas celého vedenia zdravotnej dokumentácie prevádzkovateľa podľa Zákona o zdravotnej starostlivosti,
  • na účely evidencie nakladania s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, poskytovania súčinnosti pri úradných kontrolách: počas celej doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmenej však 10 rokov od posledného ošetrenia alebo vyšetrenia,
  • na účely kontaktovania dotknutej osoby s pripomienkami služieb po dobu najviac 2 rokov od posledného poskytnutia služby, ak to je účelné, vždy však len do doručenia námietky dotknutej osoby.

 2. PRENOS ÚDAJOV. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté tretím osobám a orgánom verejnej moci v nevyhnutnom rozsahu, najmä ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis; najmä môžu byť:
 1. prenesené a zaznamenané do NZIS, ktorý prevádzkuje Centrum informácií o zdravotnej starostlivosti (CIZS),
 2. oznamované príslušnej zdravotnej poisťovni,
 3. odovzdané pri odovzdaní zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, podľa Zákona o zdravotnej starostlivosti,
 4. sprístupňované iným prevádzkovateľom – poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rámci siete Dr. Martin a Dr. Martinko, ktorí dodržiavajú podmienky uvedené v tomto Vyhlásení, ak požiadate o vyšetrenie, ošetrenie alebo službu iného prevádzkovateľa v rámci skupiny,
 5. sprístupňované iným prevádzkovateľom – poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rámci siete Dr. Martin a Dr. Martinko, ktorí zastupujú prevádzkovateľa v jeho neprítomnosti na základe osobitných predpisov (zastupujúci lekár, zubný lekár), a ktorí dodržiavajú podmienky uvedené v tomto Vyhlásení,
 6. sprístupňované osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie a oznamované Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 7. sprístupnené v nevyhnutnom rozsahu orgánom verejnej moci, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, prípadne orgánom činným v trestnom konaní a/alebo súdom, ak to vyžaduje osobitný predpis alebo dôležitý záujem prevádzkovateľa pri uplatňovaní právnej obrany,
 8. sprístupnené v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľom prevádzkovateľa, ktorými sú najmä právni, daňoví a účtovní poradcovia, audítori, viazaní povinnosťou mlčanlivosti,
 9. sprístupnené správcom a developerom softwarových nástrojov a databáz prevádzkovateľa, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti,
 10. bežné a kontaktné údaje – titul, meno, priezvisko, vek, korešpondenčná adresa a adresa e-mailu, prípadne telefónne číslo, môžu byť sprístupnené spoločnosti Martin Dental Center s. r. o., so sídlom: Antolská 3721/4, Bratislava 851 07, Slovenská republika, IČO: 47 059 991, a Martinko – centrum zdravotnej starostlivosti o deti s.r.o. ., so sídlom: Antolská 3721/4, Bratislava 851 07, Slovenská republika, IČO: 52 391 680 za účelom marketingu ďalších služieb skupiny Dr. Martin a Dr. Martinko podľa bodu 5.

 11. VAŠE PRÁVA. Na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti nespracúvame Vaše údaje spravidla na základe súhlasu ani oprávneného záujmu.

Ako dotknutá osoba máte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu info@doktormartin.sk) požadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a  informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
 2. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne alebo ak sa spracúvali nezákonne,
 3. vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ak sa spracúvali nezákonne, prípadne ak to vyžaduje splnenie iných zákonných povinností,
 4. výpis Vašich osobných údajov v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe, a ich prenesenie inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a nie je to v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi – t.j. najmä v prípade zmeny poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
 5. môžete namietať z dôvodu Vašej konkrétnej osobnej situácie proti akémukoľvek spracúvaniu osobných údajov, ktoré spočíva iba na oprávnenom záujme prevádzkovateľa;
 6. a môžete tiež namietať, aj bez uvedenia dôvodu, proti zasielaniu pripomienok a kontaktovaniu inými spôsobmi, vždy primeraným spôsobom, napr. zaslaním spätnej SMS alebo kliknutím na odhlasovací odkaz v e-mailovej správe.

Úplný katalóg Vašich práv nájdete v bode 6 nižšie.

3. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA A COOKIES

Pri použití webstránok www.doktormartin.sk , www.doktormartinko.sk a ďalších webov skupiny Dr. Martin návštevníkmi (ďalej jednotlivo len „užívateľ“) môže dochádzať k ukladaniu súborov „cookies“ (drobných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie relácie užívateľa, aktivity na webstránkach, prípadne zobrazovanie reklám, ďalej len „cookies“) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje.

Prevádzkovateľom webstránok, ak nie je uvedené inak, je spoločnosť Martin Dental Center s. r. o., so sídlom: Antolská 3721/4, Bratislava 851 07, Slovenská republika, IČO: 47 059 991, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vo vložke č. 89983/B. Pokiaľ je na príslušnom webe uvedený iný prevádzkovateľ, vzťahuje sa na neho toto Vyhlásenie ako na prevádzkovateľa.

Cookies používané našimi webstránkami sa delia na:

 • esenciálne (nevyhnutné na zobrazovanie a funkcionalitu stránok, komunikáciu, prihlásenie), funkčné (nevyhnutné na poskytovanie určitej služby) a doplnkové (analytické, ktoré nám pomáhajú sledovať, o čo sa na webe zaujímate, a marketingové, ktoré sledujú Vašu aktivitu za účelom zobrazovania cielenej reklamy),
 • dočasné, ktoré sa zneplatnia a/alebo vymažú pri ukončení relácie, typicky pri zavretí prehliadača, a trvalé (perzistentné), ktoré zostanú uložené vo Vašom zariadení a môžu ďalej aktívne komunikovať, až do manuálneho vymazania alebo uplynutia určitého vopred definovaného obdobia,
 • vlastné, ktoré vytvára a používa prevádzkovateľ a cookies tretích strán, ktoré sú súčasťou analytických a marketingových služieb tretích strán, spravidla prevádzkovateľov internetových vyhľadávačov alebo sociálnych médií.

Podmienky ukladania a spracúvania cookies na webových stránkach skupiny Dr. Martin a Dr. Martinko sú nasledovné:

 1. Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to najmä (i) nastavením svojho webového prehliadača – globálnym povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies, (ii) prostredníctvom rôznych pluginov a podobných nástrojov, ako aj (iii) prostredníctvom lišty nastavenia webu, ktorá sa zobrazí automaticky pri prvej návšteve, prípadne ju možno neskôr zobraziť kliknutím na príslušný odkaz.
 2. Prostredníctvom lišty nastavenia webu si môže užívateľ nastaviť, ktoré cookies akceptuje a ktoré nie, pričom sa rozlišuje medzi všetkými jednotlivými účelmi využitia, alebo len medzi esenciálnymi, funkčnými a doplnkovými cookies.
 3. Prostredníctvom lišty nastavenia webu môže užívateľ prípadne odmietnuť všetky cookies, ktoré nie sú esenciálne, rovnako jednoducho, ako prijať všetky cookies. Ukladanie a vytváranie dát na zariadení užívateľa a sledovanie jeho aktivity začne vždy až po prijatí príslušného nastavenia.
 4. V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané trvalé ako aj dočasné súbory cookies, pričom trvalé – perzistentné cookies sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky nevymažú ani nezneplatnia, dočasné cookies áno.
 5. Svojím súhlasom (povolením cookies) užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil (i) v prípade funkčných cookies, na ich deklarovaný účel, (ii) v prípade doplnkových cookies, na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, ako aj na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.
 6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.
 7. V prípade odmietnutia súhlasu (úplného technického odmietnutia cookies nastavením prehliadača) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webstránok pre užívateľa, z dôvodu obmedzenia esenciálnej funkcionality.

Analytické a marketingové cookies používané spoločnosťou Google môžete tiež vypnúť napr. inštaláciou pluginu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Úplné vyhlásenie spol. Google o ochrane súkromia nájdete tu: https://www.google.com/policies/privacy/.

Úplné vyhlásenie spol. Facebook o ochrane súkromia nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/ dataprocessing.

Cookies, ktoré sú na Vašom zariadení uložené, môžete tiež kedykoľvek vymazať použitím príslušného nastavenia vo Vašom prehliadači.

Používame konkrétne tieto cookies:

NÁZOVTYPZDROJTRVANIEÚČEL
COOKIELAWINFO-CHECKBOX-NECESSARY, COOKIELAWINFO-CHECKBOX-NON-NECESSARY, COOKIELAWINFOCONSENT, VIEWED_COOKIE_POLICYESENCIÁLNEVLASTNÉTRVALÉ (MAX. 6 MESIACOV)SPRÁVA COOKIES (COOKIES LIŠTA / COOKIE-WALL)
WPML PLUGINFUNKČNÉVLASTNÉ  
_LIVECHATFUNKČNÉTRETIA STRANA – LIVECHATINC.COMTRVALÉ (MAX. 24 MESIACOV)NASTAVENIE JAZYKOVEJ VERZIE WEBU
_HJID, _HJSESSIONUSER_2373063ANALYTICKÉTRETIA STRANA – HOTJAR.COMDOČASNÉ (SESSION)PREVÁDZKA LIVE CHATU
_HJABSOLUTESESSIONINPROGRESS, _HJINCLUDEDINPAGEVIEWSAMPLE, _HJINCLUDEDINSESSIONSAMPLE, _HJSESSION_2373063ANALYTICKÉTRETIA STRANA – HOTJAR.COMTRVALÉ (MAX. 6 MESIACOV)VLASTNÁ ANALYTIKA WEBU
_FBPANALYTICKÉ, MARKETINGOVÉTRETIA STRANA – FACEBOOK.COM (A SPOL.)TRVALÉ (MAX. 6 MESIACOV)PREVÁDZKA FACEBOOK ANALYTIKY
_GA, _GID, _GCL_AUANALYTICKÉ, MARKETINGOVÉTRETIA STRANA – GOOGLE.COM (A SPOL.)TRVALÉ (MAX. 6 MESIACOV)PREVÁDZKA GOOGLE ANALYTICS
_GAT_UA-45054583-1ANALYTICKÉ, MARKETINGOVÉTRETIA STRANA – GOOGLE.COM (A SPOL.)TRVALÉ (MAX. 6 MESIACOV)GOOGLE TAG MANAGER

V žiadnom z uvedených prípadov sa nepredpokladá, že cookies budú obsahovať údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu užívateľa ako fyzickej osoby, teda osobné údaje; užívatelia sú identifikovaní jedinečnými anonymnými identifikátormi, pričom však nemožno vylúčiť ani identifikáciu konkrétnej osoby v prípade porovnania údajov spracúvaných prostredníctvom cookies s inými údajmi, ktorými prevádzkovateľ nedisponuje (t.j. identifikáciu treťou osobou).

Prevádzkovateľ nespracúva geolokačné dáta, ich spracúvanie tretími stranami v zmysle vyššie uvedeného prostredníctvom analytických a marketingových cookies ani lokalizácia prostredníctvom IP adries však nie sú vylúčené.

4. KONTAKTNÝ A OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR. Užívateľ webstránok www.doktormartin.sk a www.doktormartinko.sk, prípadne iného webu skupiny, môže kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na webstránkach. Užívateľ, ktorý takto kontaktuje prevádzkovateľa, je dotknutou osobou.

Prevádzkovateľom webstránok, ak nie je uvedené inak, je spoločnosť Martin Dental Center s. r. o., so sídlom: Antolská 3721/4, Bratislava 851 07, Slovenská republika, IČO: 47 059 991, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vo vložke č. 89983/B. Pokiaľ je na príslušnom webe uvedený iný prevádzkovateľ, vzťahuje sa na neho toto Vyhlásenie ako na prevádzkovateľa.

 1. Ak prevádzkovateľ už spracúva osobné údaje užívateľa, ktorý je pacientom alebo klientom, podľa bodu 2 tohto Vyhlásenia, tieto osobné údaje bude ďalej spracúvať ako osobné údaje dotknutej osoby podľa bodu 2 tohto Vyhlásenia.
 2. V prípade poskytnutia osobných údajov (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo) iného užívateľa prostredníctvom kontaktného formulára na webstránke prevádzkovateľa, prevádzkovateľ nemá právny nárok na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby a údaje budú použité výlučne na účely spätného kontaktovania.
 3. Právnym základom spracúvania osobných údajov užívateľa poskytnutých prostredníctvom kontaktného formulára je oprávnený záujem prevádzkovateľa odpovedať na kontakt užívateľa. Prevádzkovateľ nemá žiadny právny nárok na spracúvanie údajov užívateľa, ak sa neuplatní bod 4.1.
 4. Osobné údaje užívateľa poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára budú použité výlučne na účely spätného kontaktovania a budú spracúvané len počas trvania korešpondencie a v krátkom primeranom čase (max. 3 mesiace) po jej ukončení. Tieto osobné údaje nebudú poskytované tretím osobám, ani nebudú použité na marketingové účely, pokiaľ si výslovne nevyžiadate zasielanie marketingových správ a/alebo newslettera zakliknutím príslušného políčka.
 5. Pokiaľ užívateľ uvedie v objednávkovom formulári osobné údaje o svojom zdravotnom stave (osobitná kategória osobných údajov), má sa za to, že výslovne súhlasí s poskytnutím takýchto údajov prevádzkovateľovi na účely (i) spracovania objednávky termínu vyšetrenia, ošetrenia, a/alebo (ii) . Tieto údaje nebude prevádzkovateľ oprávnený spracúvať v rámci informačného systému a budú bezodkladne po vybavení požiadavky užívateľa vymazané; to neplatí v prípade poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ktoré sa riadi bodom 2.
 6. Práva užívateľa sú uvedené v bode 6 nižšie.

5. MARKETING A REKLAMA, VERNOSTNÉ PROGRAMY A SÚŤAŽE

 1. PREVÁDZKOVATEĽ. Prevádzkovateľom webstránok, ak nie je uvedené inak, je spoločnosť Martin Dental Center s. r. o., so sídlom: Antolská 3721/4, Bratislava 851 07, Slovenská republika, IČO: 47 059 991, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vo vložke č. 89983/B. Pokiaľ je na príslušnom webe uvedený iný prevádzkovateľ, vzťahuje sa na neho toto Vyhlásenie ako na prevádzkovateľa.
 2. PRÁVNY ZÁKLAD A OPRÁVNENÝ ZÁUJEM. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov na marketingové účely je najmä súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), prípadne oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, § 116 ods. 15 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách).
 3. ÚČELY. Účelmi spracúvania osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu reklamy a marketingu sú najmä:
  • organizovanie vernostných programov (na základe súhlasu dotknutej osoby),
  • organizovanie súťaží (na základe súhlasu dotknutej osoby),
  • zasielanie marketingových správ dotknutým osobám (na základe oprávneného záujmu, prípadne súhlasu dotknutej osoby),

to všetko za účelom propagácie služieb a tovaru skupiny Dr. Martin a Dr. Martinko.

 1. DOBROVOĽNOSŤ A SÚHLAS. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, pričom prevádzkovateľ na spracúvanie takýchto údajov nemá žiadny právny nárok. V prípade odvolania súhlasu, alebo uplatnenia Vašej námietky, aj bez uvedenia dôvodu, Vaše údaje na marketingové účely už nebudeme používať.

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov si od Vás vždy transparentne vyžiadame vopred, ak to je technicky možné. Neudelenie Vášho súhlasu nespôsobí žiadnu zmenu Vášho právneho postavenia, ani Vám neprinesie žiadne nevýhody. Súhlas môžete tiež kedykoľvek odvolať, bezplatne a bez akýchkoľvek negatívnych následkov, ktoré nevyplývajú priamo zo zániku nášho oprávnenia spracúvať Vaše údaje.

  Upozorňujeme, že odvolaním súhlasu zanikne Vaše členstvo vo vernostnom programe vzhľadom na to, že nemáme iné oprávnenie (právny základ) na spracúvanie Vašich údajov na tento účel.
 2. KATEGÓRIE ÚDAJOV. Osobnými údajmi, ktoré prevádzkovateľ o dotknutých osobách spracúva, sú najmä:
  • Bežné osobné údaje, najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, vek,
  • kontaktné údaje, najmä adresa e-mailu, telefónne číslo, korešpondenčná adresa a iné kontaktné údaje. Na spracúvanie týchto údajov prevádzkovateľ nemá právny nárok.
 3. AUTOMATIZÁCIA A PROFILOVANIE. Na základe poskytnutých údajov prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať žiadne rozhodnutia dôležité pre Vás ako dotknutú osobu. Osobné údaje nebudú podliehať profilovaniu.
 4. SPRÁVNOSŤ. Poskytnutím osobných údajov ako dotknutá osoba vyhlasujete, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne. Len tak môžeme zaručiť, že budete môcť naplno využiť výhody, ktoré vyplývajú z vernostného programu, alebo zistiť, že ste vyhrali v súťaži.

  Prosíme o nahlásenie akejkoľvek zmeny Vašich osobných údajov prevádzkovateľovi.
 5. TRVANIE SPRACÚVANIA. Prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje:

 1. na účely organizácie a evidencie vernostných programov, vždy len do ukončenia účasti v programe a najdlhšie po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu, posledného vyšetrenia, ošetrenia alebo iného úkonu v rámci siete Dr. Martin, ktorý má akýkoľvek súvis s členstvom vo vernostnom programe; vždy tiež len do odvolania súhlasu dotknutej osoby;
 2. na účely priameho marketingu, vždy len do ukončenia účasti v programe a najdlhšie po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu, posledného vyšetrenia, ošetrenia alebo iného úkonu v rámci siete Dr. Martin a Dr. Martinko; vždy tiež len do odvolania súhlasu dotknutej osoby, prípadne uplatnenia prvej námietky dotknutej osoby

  (oprávnená doba spracúvania sa obnovuje najmä každým poskytnutím zdravotnej starostlivosti v rámci skupiny Dr. Martin a Dr. Martinko).
 3. PRENOS ÚDAJOV. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté tretím osobám a orgánom verejnej moci v nevyhnutnom rozsahu, najmä ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis; najmä môžu byť:

 1. sprístupnené v nevyhnutnom rozsahu orgánom verejnej moci, ak to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, prípadne orgánom činným v trestnom konaní a/alebo súdom, ak to vyžaduje osobitný predpis alebo dôležitý záujem prevádzkovateľa pri uplatňovaní právnej obrany,
 2. sprístupnené organizátorovi súťaže alebo vernostného programu, pokiaľ prevádzkovateľ poverí externého organizátora a je potrebné, aby organizátor osobnými údajmi disponoval,
 3. sprístupnené v nevyhnutnom rozsahu sprostredkovateľom prevádzkovateľa, ktorými sú najmä právni, daňoví a účtovní poradcovia, audítori, viazaní povinnosťou mlčanlivosti,
 4. sprístupnené správcom a developerom softwarových nástrojov a databáz prevádzkovateľa, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.
 5. VAŠE PRÁVA. Na účely organizácie vernostných programov a priameho marketingu spracúvame Vaše údaje spravidla na základe súhlasu. Môžeme Vám však zasielať elektronickú komunikáciu aj na základe oprávneného záujmu, ak ste naším pacientom alebo klientom a neodhlásili ste sa.

  Ako dotknutá osoba máte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu info@doktormartin.sk):

  • kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním údajov bez toho, aby bola ovplyvnená zákonnosť ich spracúvania predtým, ako nám odvolanie súhlasu doručíte; súhlas môžete odvolať aj kliknutím na odhlasovací odkaz v e-mailovej správe alebo inými jednoduchými technickými prostriedkami,
  • namietať aj bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu proti spracúvaniu Vašich údajov na účely marketingovej a/alebo inej pravidelnej komunikácie, pričom túto námietku môžete vždy uplatniť jednoduchými technickými prostriedkami,
  • žiadať o potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov, žiadať o obmedzenie spracúvania alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípade ich prenesenie inému prevádzkovateľovi, za podmienok uvedených v bode 6 nižšie.


Úplný katalóg Vašich práv nájdete v bode 6 nižšie.

6. INFORMÁCIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY. Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien. Nezabudnite, že Vaše práva uvedené nižšie sa môžu podstatne líšiť podľa okolností spracúvania Vašich údajov, najmä podľa právneho základu spracúvania.

Ako dotknutá osoba máte najmä právo, na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu info@doktormartin.sk), prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý prevádzkovateľ zabezpečí:

 • žiadať o potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
 • obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne alebo ak sa spracúvali nezákonne,
 • vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ak sa spracúvali nezákonne, prípadne ak to vyžaduje splnenie iných zákonných povinností,
 • výpis Vašich osobných údajov v štrukturovanej a strojovo čitateľnej podobe, a ich prenesenie inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a nie je to v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • ak sa údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu: kedykoľvek odvolať Váš súhlas bez toho, aby bola ovplyvnená zákonnosť ich spracúvania predtým, ako nám odvolanie súhlasu doručíte,
 • ak sa údaje spracúvajú na základe nášho oprávneného záujmu: kedykoľvek namietať z dôvodu Vašej konkrétnej osobnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, pričom ak Váš záujem preváži nad naším oprávneným záujmom, resp. ak údaje už z vážneho dôvodu nemusíme spracúvať, budú po doručení námietky vymazané,
 • namietať aj bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu proti spracúvaniu Vašich údajov na účely marketingovej a/alebo inej pravidelnej komunikácie, pričom túto námietku môžete vždy uplatniť jednoduchými technickými prostriedkami.

Máte tiež právo podať najmú Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Vaše práva môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana Vašej osoby alebo by uplatnením práv boli porušené či inak ohrozené práva a slobody iných dotknutých osôb.

7. PRENOSY OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Všetky údaje budú uložené iba v rámci územia Európskej únie, prípadne v krajinách zaručujúcich podľa rozhodnutia Európskej komisie ekvivalentnú ochranu. Prenos údajov do tretích krajín sa neočakáva vôbec.

8. ZODPOVEDNÁ OSOBA. Sieť Dr. Martin  a Dr. Martinko má v zmysle článku 37 GDPR ustanovenú spoločnú zodpovednú osobu za spracúvanie osobných údajov, na ktorú sa môžete obracať s Vašimi otázkami, pripomienkami a podnetmi. Môžete ju kontaktovať e-mailom na adrese: dpo@doktormartin.sk, prípadne písomne na adrese:

DPO / ochrana údajov
Martin Dental Center s. r. o.

Antolská 4
851 07 Bratislava

9. ÚČINNOSŤ A VZŤAH K INÝM PREDPISOM

Toto Vyhlásenie nadobúda účinnosť dňa 07.04.2022.

Týmto Vyhlásením nie sú dotknuté práva a povinnosti akéhokoľvek prevádzkovateľa, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo zo Všeobecných obchodných podmienok skupiny Dr. Martin a Dr. Martinko , a/alebo z osobitných pravidiel súťaže či vernostného programu, pokiaľ sa výslovne nedotýkajú spracúvania osobných údajov.

Ustanovenia osobitných pravidiel súťaží a vernostných programov organizovaných členmi skupiny Dr. Martin a Dr. Martinko , pokiaľ sa týkajú ochrany osobných údajov a boli vydané po dátume vydania tohto Vyhlásenia, majú prednosť pred ustanoveniami tohto Vyhlásenia.

Ustanovenia osobitných pravidiel spracúvania osobných údajov v zmysle bodu 1.5 tohto Vyhlásenia, ak sú v rozpore s týmto Vyhlásením, majú pred týmto Vyhlásením prednosť.

X
Registrujte vaše dieťa na pediatriu
Registrovať